Algemene Voorwaarden

Consulting Logo

Algemene Voorwaarden

Wij. Blue Ocean Media Group B.V. (Handelsnaam: Blue Shark Consulting) gevestigd te Conradstraat 1, 8013RN te Zwolle onder het KvK-nummer: 84362790 (’’, ‘’wij’’, ‘’ons’’, ‘’onze’’) nodigt u uit om gebruik te maken van onze website en dienstverlening onder behoud van de algemene voorwaarden welke in ieder geval voorrang krijgen op welk (juridisch) geschil dan ook voortvloeiend uit een samenwerking tussen U en Blue Ocean Media Group B.V. tenzij schriftelijk anders overeengekomen en met goedvinden van beide partijen. Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

U. ‘’U’’ kunt slechts een bezoeker / gebruiker zijn van deze website, een gebruiker van onze dienstverlening of allebei.

1 Website

Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaart u kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, privacy policy en earnings disclaimer. U bent hiermee akkoord. Mocht u om wat voor reden hier niet mee instemmen mag u deze website en/of onze diensten niet gebruiken. De voorwaarden kunnen op elke moment van tijd tot tijd gewijzigd worden zonder u hiervan op de hoogte te brengen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze pagina’s in de gaten te houden voor eventuele aanpassingen en wijzigingen in de voorwaarden.

2 Diensten
Blue Shark Consulting biedt marketing- en educationele diensten (inclusief, maar niet gelimiteerd tot paid social advertising, Google advertising & consultancy). U kunt een uitgebreide beschrijvingen vinden van onze diensten wanneer u navigeert via het menu in de rechter bovenzijde van uw scherm.

Wanneer u een overeenkomst aangaat met Blue Shark Consulting gaat u ermee akkoord dat de volledige paid advertising wordt beheerd door Blue Shark Consulting . Het is niet toegestaan om campagnes op eigen initiatief en zonder overleg met Blue Shark Consulting uit te schakelen. Indien u dit wel doet is Blue Shark Consulting  gerechtigd om automatisch een hoger tier in rekening te brengen, welke wordt berekend aan de hand van de gemiddelde advertentiekosten over de laatste 7 dagen.

3 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere samenwerking die u als individu of als ondernemer aangaat met Blue Shark Consulting. Partijen kunnen alleen afwijken van deze algemene voorwaarden als hier vooraf uitdrukkelijk schriftelijk akkoord over is bereikt.

4 Intellectueel eigendom
Blue Shark Consulting behoudt iedere vorm van intellectuele eigendomsrechten. Publicaties van Blue Shark Consulting of van personen gelieerd aan Blue Shark Consulting  mogen nooit zonder schriftelijke toestemmingen worden gedeeld met derden. Daarnaast behoort advertentiemateriaal (waaronder, maar niet uitsluitend video’s, teksten en foto’s gepubliceerd uit naam van uw bedrijf) tot het intellectuele eigendom van Blue Shark Consulting . Overgedragen kennis, advies en materiaal van Blue Shark Consulting tot U of uw bedrijf mogen niet gedeeld worden zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming. Mocht dit niet nageleefd worden staat Blue Shark in haar recht om een direct opeisbare boete van 2.500 EUR per overtreding met een maximum van 50.000 EUR op te leggen aan de schuldige van een overtreding. Hier is geen rechtsgang voor nodig. Indien u werknemers in dienst heeft is het uw verantwoordelijk om te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan hiermee.

5 Recht tot ontbinding
Gesloten overeenkomsten tussen u, uw bedrijf of gemachtigde werknemers en Blue Shark Consulting zijn niet tussentijds opzegbaar tenzij schriftelijk akkoord tussen beide partijen. In alle andere gevallen wordt de gesloten overeenkomst in acht genomen en komen beide partijen hun verplichtingen tijdig en naar elkaars beste kunnen na. Wanneer Blue Shark Consulting toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk de overeenkomst voortijdig te ontbinden mits punt 11 uit deze algemene voorwaarden naar alle redelijkheid wordt nageleefd.

6 Garantie
U gaat ermee akkoord dat het gebruiken van onze website, diensten, of beiden volledig op eigen risico zijn. Blue Shark Consulting biedt geen garanties en aan de website kunnen geen rechten worden ontleend met uitzondering van de KPI’s die contractueel zijn vastgelegd tussen beide partijen. Daarnaast is het niet mogelijk om geld terug te vorderen of een overeenkomst te ontbinden nadat een factuur voldaan is, diensten door Blue Shark Consulting geleverd zijn, partijen mondeling akkoord hebben bereikt of een overeenkomst door beide partijen is getekend.

7 Aansprakelijkheid
Blue Shark Consulting is uitsluitende aansprakelijk voor schade die is geleden door dergelijke roekeloosheid vanuit de kant van Blue Shark Consulting. Blue Shark Consulting kan nooit onder welke omstandigheden dan ook aansprakelijk gesteld worden voor gederfde winst, gemaakte kosten of bedrijfskeuzes die voortvloeien of gemaakt worden aan de hand van een overeenkomst gesloten tussen U en Blue Shark Consulting. Indien Blue Shark Consulting aansprakelijk gesteld wordt is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Bij eventuele aansprakelijkheid kan alleen aanspraak gemaakt worden op betaalde facturen aan Blue Shark Consulting of toekomstige facturen waarbij de gesloten overeenkomst in acht wordt genomen.

8 Wijziging aan voorwaarden
U accepteert dat de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden zonder u hierover vooraf over te informeren. Blue Shark Consulting doet alles binnen haar macht om deze voorwaarden up-to-date te houden. Bij (juridische) geschillen zijn deze voorwaarden in ieder geval juridisch bindend en voeren deze altijd de boventoon ten opzichte van de gesloten overeenkomst tussen U en Blue Shark Consulting. Hiermee stemt u in.

9 Wijziging aan website
U accepteert dat de website ‘’www.bluesharkconsulting.nl’’ of aan Blue Shark Consulting gelieerde websites/landingspagina’s/e-books/etc van tijd tot tijd aangepast kunnen worden zonder u hier (formeel) over te informeren. Blue Shark Consulting stelt alles in staat om de website(s) up-to-date te houden, desalniettemin is foutieve informatie altijd onder voorbehoud en kunnen hier geen rechten en/of verplichtingen aan worden ontleend. De website(s) gelieerd aan Blue Shark Consulting dienen slechts een informatief doel omtrent het bedrijf Blue Shark Consulting. Daarnaast geeft Blue Shark Consulting nooit financieel advies. Niet op de website, niet op schrift en niet verbaal. U stemt hiermee in.

10 Geen resultaatgarantie
U bent zich ervan bewust dat gebruik van onze website en diensten volledig op eigen risico is. Aan statements op onze website kunnen geen garanties worden ontleend en resultaten kunnen van bedrijf tot bedrijf verschillen. U beseft zich dat u zelf volledig verantwoordelijk bent voor het dagelijkse management van uw bedrijf. Blue Shark Consulting biedt geen enkele garantie omtrent uw verdiensten, bedrijfsresultaat, marketingresultaten of social media groei. Resultaten zijn mede-afhankelijk van uw eigen doorzettingsvermogen, kennis, netwerk en persoonlijke financiële situatie. U bent zich hier van bewust.

U accepteert dat testimonials, case studies en overig materiaal van onze klanten wordt ingezonden door onze clientèle. Deze zijn niet vooraf door ons geëvalueerd en resultaten kunnen per individu verschillen. Dit materiaal betreft meningen en hoeft niet feitelijk onderbouwd te worden om plaats te nemen op onze website.

11. Ingebrekestelling
U dient eventuele ingebrekestelling(en) schriftelijk kenbaar te maken van Blue Shark Consulting. Het is uw verantwoordelijkheid dat een dergelijke ingebrekestelling Blue Shark Consulting tijdig bereikt en u bent verplicht een redelijke en billijke termijn te geven aan Blue Shark Consulting om een oplossing en/of verbetering te bieden.

12. Registratie, Strategie Gesprekken & Rapporten
De mogelijkheid kan worden verleend door Blue Shark Consulting aan U om U aan te melden voor een gratis gesprek, gratis rapport, gratis e-book of gratis case study met ons team of om een document te downloaden. Wij zullen uw informatie gebruiken waarbij wij de privacy policy in acht nemen. Bij het aanmelden voor 1 van onze diensten bent u zich hiervan bewust en u verklaart informatie naar waarheid te hebben ingevuld. U bent verantwoordelijk voor de juiste benodigdheden om gebruik te kunnen maken van onze diensten, informatie en/of producten.

Wanneer u gebruik maakt van een strategiegesprek, rapport, e-book en/of case study verklaart u kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en gaat u hier automatisch mee akkoord.

13. Contacteer Blue Shark

Mocht u vragen, onduidelijkheden of aanmerkingen hebben omtrent de algemene voorwaarden, privacy policy en/of earnings disclaimer kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor, gevestigd te:

Blue Shark Consulting
Conradstraat 1
8013 RN te Zwolle

legal@blue-shark.nl